നാല് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി

By on

കേരളത്തിലെ നാല് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. പാലക്കാട് പി.കെ ദാസ്, വർക്കല എസ്.ആർ.സി, വയനാട് ഡി.എം, തൊടുപുഴ അൽ അസർ എന്നീ കോളേജുകളിലെ 550 സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശനാനുമതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഒഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പീലീനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി.

ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പ്രവർത്തിയ്ക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷവും ഈ കോളേജുകളിൽ ദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.


Read More Related Articles